Projekty w trakcie/ukończone

PROJEKT NR 1

 

Projekt nr POIR.03.03.03-20-0006/17  pn.
„ Wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyborów firmy, w zakresie produkcji bielizny AXAMI, poprzez udział w programie promocji branży Moda Polska” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0006/17-00 z dnia3 październik 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 

Celem projektu jest  poprawa pozycji firmy, wzrost konkurencyjności i sprzedaży eksportowej oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyrobów bieliźniarskich oraz marki firmy AXAMI na rynku międzynarodowym, poprzez udział w targach  i misjach gospodarczych branży Moda Polska, przekładające się na wzrost przychodów i przypływ nowych kontrahentów.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

Promowanie i prezentacja produktów marki AXAMI na wybranych rynkach docelowych.

Nawiązanie bądź odświeżenie kontaktów z partnerami rynkowymi obecnymi i potencjalnymi klientami, pośrednikami, dostawcami

Zawieranie nowych umów handlowych

Wzrost sprzedaży eksportowej o 15% względem roku 2016.

Poznawanie nowych trendów na rynku branżowym oraz analiza konkurencji.

Wartość:  1 030 541,36 zł
Dofinansowanie: 628 378,87 zł
 
W związku z realizacją kolejnych działań promocyjnych  (katalogi i film) w projekcie, zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 3/2018:
 
 

W związku z zakończeniem procedury wyboru do zapytania ofertowego nr 3/2018 załączamy 

INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

PROJEKT NR 2

                   

Projekt  nr WND-RPPD.05.02.00-20-039/14 pn.

„SŁONECZNA ELEKTROWNIA W FIRMIE AXAMI”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-039/14-00 z dnia 04.02.2015r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska 

 

PROJEKT NR 3

 
             
„Wdrożenie systemu B2B usprawniającego relacje z klientami firmy AXAMI” nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.08.02.00-20-019/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki  Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
 
ODWIEDŹ NASZĄ PLATFORMĘ:: www.b2b.axami.pl